A Verdú fan cantirets. L’antic forn de Cal Salisi, la producció de ceràmica negra a la vila closa: una problemàtica cronològica

Ramon Cardona Colell, Júlia Coso Àlvarez, Judith Peix Visiedo, Josep M. Salisi Clos

L’estudi del forn de Cal Salisi està relacionat amb la producció ceràmica de Verdú (Catalunya), un poble conegut tradicionalment per la ceràmica negra verdunina. L’estudi arqueològic i documental parteix de les incògnites sobre el moment en què va estar en ús aquest forn, la ceràmica que s’hi va produir i la identitat del seu propietari. L’estudi documental ha permès aproximar la cronologia d’amortització del forn, que se situa en un moment anterior a finals del segle XV, quan ja no estaria en ús. Gràcies a la consulta de fonts documentals històriques, es podria considerar que Cal Salisi és un dels forns conservats més antics del poble, en remuntar-se fins abans de 1549. L’estudi arqueològic ha permès conèixer la producció ceràmica, així com l’amortització del forn, gràcies a l’examen tipològic dels materials recuperats —ceràmica vidrada, ceràmica comuna, suports de forn i, sobretot, sellons i cànters. Els materials s’han pogut englobar, a partir de la seva forma, en tipologies prèviament definides i en d’altres de nova creació.


Paraules clau: ceràmica negra, Verdú, càntir, elements de forn, paleomagnetisme.