Compromís étic i de bones pràctiques editorials

 Per tal de garantir les bones pràctiques editorials i un compromís ètic, el consell de la revista es compromet a seguir les següents directrius:

 

Veracitat i originalitat

Es reforçaran les bones pràctiques lluitant contra el plagi, la manca d’originalitat, la falsedat documental, la citació incorrecta i l’ús il·legal d’imatges, etc. De la mateixa manera s’utilitzarà la revista com a plataforma per despertar consciència sobre el greu problema del plagi i la cerca de solucions per evitar-lo.

Per tant, es considerarà per a la seva publicació els articles en els que la identitat dels autors sigui clara, així com la participació de tots els autors en l’article, els autors han de garantir la veracitat de les dades i indicar la seva procedència. No s’acceptaran publicacions redundants on la major part de la informació ja hagi estat publicada en altres mitjans, en ares de vetllar per la qualitat i el rigor acadèmic.

En cas de detectar-se un cas de plagi es vetarà l’article i els seus autors de publicar a la RAP de manera definitiva.

 

Transparència

Per tal de garantir la transparència del procés d’avaluació per parells es publicarà a la pàgina web de la revista els avaluadors cada cinc números (per tal de, al mateix temps,  preservar l’anonimat dels mateixos).

 

 Compromís ètic sobre la publicació d’articles a la RAP

Des del consell de redacció de la RAP s’ha acordat un compromís ètic en relació a la publicació d’articles que versen sobre artefactes arqueològics dels que es desconeix la seva procedència o que susciten dubtes sobre la seva autenticitat.

Aquesta resolució s’ha estipulat per fer front a l’alarmant situació de perill en que es troba el patrimoni arqueològic i ajudar, d’aquesta manera, a la seva protecció i preservació per a les futures generacions amb el foment de la transparència sobre la pertinença, adquisició, estudi i publicació de béns arqueològics.

Amb aquests requeriments es segueix l’exemple adoptat per nombroses revistes internacionals.

D’acord a aquest compromís ètic, des de la RAP, s’estableixen els següents punts:

- No s’acceptarà per a la seva publicació cap article/ressenya sobre artefactes arqueològics sense una procedència documentada, és a dir, aquells que no provenen d’una excavació arqueològica o que no es disposi de documentació que acrediti que han estat adquirits, tant per institucions públiques com per col·leccionistes privats, amb posterioritat a 1972, data en que va entrar en vigor la Convenció de la UNESCO de 1970: Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property

 

- No s’acceptarà per a la seva publicació cap article sobre artefactes arqueològics, dels que tot i aportar documentació sobre la seva adquisició legal, existeixen dubtes sobre la seva autenticitat o origen il·lícit sinó és, justament, per discutir i esposar aquesta problemàtica.