Normes de Publicació de la Revista d'Arqueologia de Ponent

Lliurament i presentació d’originals

 

S'enviaran a l'adreça de correu electrònic:dgha.rap@udl.cat

 

La Revista d'Arqueologia de Ponent no cobra cap càrrec per publicar els articles, i els autors/es mantenen els drets d'autoria sense restriccions

 

Avaluació. En compliment de les actuals normes d’avaluació de les revistes científiques per acceptar els articles és imprescindible que l’autor/autors remetin un document signat certificant l’originalitat del treball i que no ha estat ni serà publicat a cap altre mitjà.

El Consell de Redacció enviarà cada original a dos avaluadors externs i decidirà sobre la seva publicació, comunicant la decisió als autors en un termini no superior a tres mesos.

 

Presentació dels originals

Estructura. Títol (en la llengua en què estigui escrit i en anglès) i autor, un resum (150 paraules, aproximadament) en la llengua en què estigui escrit l’article i un altre en anglès o francès, entre quatre i sis paraules clau, text, notes, bibliografia, peus de figures i figures. Cada treball durà a la primera pàgina el títol, en minúscules per tal d’apreciar les majúscules i els accents, el nom i cognoms de l’autor, -a, l’adreça professional o, a falta d’aquesta, la personal. En tots els casos amb indicació telefònica i de correu electrònic. El treballs es presentaran en suport digital amb numeració de pàgines correlativa i amb indicació explícita del programa utilitzat (preferentment aplicacions Word).

Els texts que es presentin poden tenir una extensió màxima de  17.000 paraules pels Estudis i 7.000 per als Documents.

Il·lustracions.  Els quadres, taules, gràfics, mapes i figures (les làmines també es consideren figures) es numeraran correlativament, s’indicarà en el text la posició on s’han de situar i es presentaran en format digital TIFF amb una resolució mínima de 300 punts. Es prega als autors que presentin els gràfics i dibuixos realitzats amb Illustrator, Freehand o Corel Draw en format TIFF. Les imatges portaran escala gràfica sempre que calgui. La caixa de la revista amida 17,5 X 26 cm; la caixa d’una sola columna és de 8,5 cm. Cada figura durà, el nom de l’autor de l’article i la seva numeració corresponent. Els peus de figures, ordenats i degudament numerats, es presentaran a part, al final de l'article. Les referències a les figures del text es faran segons model. Exemple: …(fig. 11), …(fig. 13,3), …(fig. 13, 7-9).

 

Bibliografia. Dins el text les cites bibliogràfiques es faran de la manera següent:

  1. a) Cal utilitzar el sistema de cites directes entre parèntesis (Harvard) amb el llistat bibliogràfic al final del treball. Les referències entre parèntesi indicaran el cognom de l’autor, l'any i les pàgines separades per dos punts, emprant la coma per citar dues obres o autors. En qualsevol cas no s’utilitzarà mai cit. Exemple:

(Pérez 1984: 25), (Pérez 1984: 25; 1988: 33-45) o bé (Pérez 1984: 25; Aubet 1978: 270), (Junyent y Pérez 1982: 63-93) (Junyent et al. 1988: 241-248).


  1. b) Els diferents articles publicats per un autor en un mateix any es diferenciaran amb una lletra minúscula. Exemple:

(Maluquer 1982a: 251-256)

 

  1. c) Al final de l’article, la bibliografia recollirà els autors i obres citades en el text, ordenats alfabèticament i per anys. Caldrà citar el nom de tots els autors de cada referència, no s’admetran referències amb et al. Els noms dels autors aniran en versals, primer el o els cognoms, seguit del nom i la data de publicació entre parèntesis.

 

  1. d) En les referències a revistes, publicacions periòdiques o col·leccions, els títols no s’abreujaran. Per a les monografies es detallarà el lloc d’edició; per a les revistes el volum i les pàgines concretes, i per als congressos, la ciutat i la data de celebració, així com el lloc d’edició.

 

Els següents exemples il·lustren aquesta normativa:


Pérez, A. (1984). La ciutat romana d’Ilerda. Pagès Editors. Lleida.

Celestino, S., Rafel, N., Armada, X.-L. (eds.) (2008). Contacto cultural entre el Mediterráneo y el Atlántico (siglos xii-viii ane). La precolonización a debate. Consejo Superior de Investigaciones Científicas / Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma (Serie Arqueológica 11). Madrid.

Ruiz de Arbulo, J. (2007). Bauliche Inszenierung und literarische Stilisierung: das “Provinzialforum” von Tarraco. A: Panzram, S. (Hg.). Städte im Wandel (Hamburg, 20-22/08/2005). LIT Verlag. Münster: 149-212.

Alonso, N. (2005). Agriculture and food from the Roman to the Islamic. Period in the North-East of the Iberian Peninsula: archaeobotanical studies in the city of Lleida (Catalonia, Spain). Vegetation History and Archaeobotany, 14: 341-361.

Trimble, J. and Levoy, M. (dirs.) (2003). Stanford Digital Forma Urbis Romae Project. Available on the Internet: <http: //formaurbis stanford.edu/> [Consulted 3 January 2009].

 

Extensió: els articles destinats a la secció d’Estudis tindran una extensió màxima de 17.000 paraules, incloent-hi notes i il·lustracions i l’extensió màxima d’aquells que vagin destinats a la secció Documents serà de 7.000 paraules, incloent-hi notes i il·lustracions.

 

Recensions: La revista accepta llibres per a ser recensionats. En aquest cas, cal enviar-ne dos exemplars. Si l’autor desitja formular rèpliques a les recensions publicades, pot demanar-ho al Consell de Redacció.

 

Correcció de proves. Els autors corregiran un joc de galerades en un termini màxim de 14 dies després de la data de lliurament per part del Consell de Redacció. Aquesta correcció, que es limitarà a possibles errades ortogràfiques, numèriques, etc., no podrà suposar, en cap circumstància, una modificació substancial del text original ja imprès. Si en aquest termini les correccions no han estat efectuades es considerarà que l'autor, sota la seva responsabilitat, accepta com a definitiu el text inicialment presentat.
Cada autor rebrà un exemplar de la revista i el seu article en format pdf. Atès que la revista s’edita al mateix temps en format electrònic pdf (www.rap.cat) no es lliuraran separates.