L’estela de Nora. Un regal fenici que no deixa de donar

Abigail R. Zammit

Aquest article examina estudis i aportacions recents sobre l’estela fenícia de Nora, un artefacte que ha estat objecte d’un gran debat durant més de dos-cents anys d’erudició. L’objectiu .s aprofundir en el contingut del recent i minuciós estudi de Roberto Casti, que ofereix una exhaustiva historiografia sobre l’estela, així com la seva pròpia lectura i interpretació de la inscripció fenícia (La Stele di Nora. Scavo di un Testo Archeologico, 2019). La discussió inclou, a més, treballs recents i destacats, tant d’epigrafistes com d’arqueòlegs, sobre la intrigant inscripció, amb una especial atenció en les darreres contribucions de Paul G. Mosca i Èmile Puech, tot plegat a fi de situar aquests estudis en el marc de l’epigrafia i l’arqueologia fenícies, sobretot els relatius al jaciment de Nora a Sardenya.

Paraules clau: inscripció fenícia, estela de Nora, Sardenya, epigrafia, arqueologia.